Chương trình tổng thể

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20

HỘI TIẾT NIỆU – THẬN HỌC TP.HCM

Ngày 1 – Ngày 13 tháng 7 năm 2023

THỜI GIAN HỘI TRƯỜNG
NGHINH PHONG ĐÁ ĐĨA VŨNG RÔ MŨI ĐIỆN THÁP NHẠN
8:00 PHẪU THUẬT  THỊ PHẠM
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15 ĂN TRƯA
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45 THẬN HỌC -  CME LỌC MÁU
14:00 ĐIỀU DƯỠNG
14:15
14:30
14:45
15:00 THẬN HỌC -  CME ĐIỀU PHỐI
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15

Ngày 2 – Ngày 14 tháng 7 năm 2023

THỜI GIAN HỘI TRƯỜNG
NGHINH PHONG ĐÁ ĐĨA VŨNG RÔ MŨI ĐIỆN THÁP NHẠN
8:00 KHAI MẠC
8:15
8:30
8:45 PHIÊN TOÀN THỂ 2 - THẬN HỌC
9:00 PHIÊN TOÀN THỂ 1 - TIẾT NIỆU HỌC
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30 AFU - HUNA JOINT SESSION
10:45 NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU THẬN HỌC SỎI THẬN/PCNL 1 NAM HỌC
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00 HỘI THẢO VỆ TINH GSK HỘI THẢO VỆ TINH BAXTER
12:15 HỘI THẢO VỆ TINH BIVN
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30 LUTS/BPH THẬN HỌC - PHIÊN LỌC MÁU VÀ LỌC MÀNG BỤNG SỎI THẬN/PCNL 2 UNG THƯ ĐƯỜNG TIẾT NIỆU 1 TIẾT NIỆU NHI 1
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45 NỘI SOI TIẾT NIỆU UNG THƯ ĐƯỜNG TIẾT NIỆU 2
15:00 GHÉP THẬN 1 TIẾT NIỆU NHI 2
15:15
15:30 THẬN HỌC - PHIÊN THẬN NHI
15:45
16:00 PHẪU THUẬT NỘI SOI VÀ ROBOT 1
16:15 UNG THƯ ĐƯỜNG TIẾT NIỆU 3 DSA
16:30 GHÉP THẬN 2
16:45
17:00
17:15
17:30

Ngày 3 – Ngày 15 tháng 7 năm 2023

THỜI GIAN HỘI TRƯỜNG
NGHINH PHONG ĐÁ ĐĨA VŨNG RÔ MŨI ĐIỆN THÁP NHẠN
8:00 PHIÊN TOÀN THỂ 3 - TIẾT NIỆU TIẾT NIỆU NHI 3
8:15
8:30 THẬN HỌC -  ĐỐI CHIẾU LÂM SÀNG  - GIẢI PHẪU BỆNH THẬN HỌC -  BỆNH THẬN MẠN VÀ BỆNH CẦU THẬN
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45  
10:00 PHẪU THUẬT NỘI SOI VÀ ROBOT 2 THẬN HỌC -  PHIÊN CME BỆNH CẦU THẬN CẤP CỨU TIẾT NIỆU - SINH DỤC TIẾT NIỆU NỮ/ TIẾT NIỆU  CHỨC NĂNG 1 UNG THƯ TIẾT NIỆU 4
10:15
10:30
10:45
11:00 VIDEO SESSION
11:15 TIẾT NIỆU NỮ/ TIẾT NIỆU  CHỨC NĂNG 2
11:30 E-POSTER
11:45
12:00 TỔNG KẾT & BẾ MẠC
12:15
12:30