Bài báo

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia công tác trong lĩnh vực Tiết niệu, Thận học và các chuyên ngành liên quan tham gia gửi bài và báo cáo khoa học tại Hội nghị, cụ thể như sau:

 • Nộp bài báo cáo tóm tắt (Abstract): Trước ngày 10/04/2023
 • Nộp bài báo cáo toàn văn (Fulltext): Trước ngày 10/05/2023
 • Nộp file Powerpoint: Trước ngày 30/05/2023
 • Quy định thời lượng báo cáo tối đa mỗi bài
  • Báo cáo phiên toàn thể (Lecture): 25 phút
  • Báo cáo tổng quan: 15 phút
  • Báo cáo khoa học (free paper): 8 phút

Quy định Tóm tắt báo cáo khoa học gồm các phần:

 • Ngôn ngữ trình bày: Song ngữ Anh – Việt
 • Tiêu đề: Ngắn gọn, rõ ràng và đề cập đến bản chất nghiên cứu. Không dùng chữ in hoa, không sử dụng các tiêu đề tương tự nhau cho nhiều bài nộp.
 • Nội dung: Bài tóm tắt tối đa 300 từ, gồm 4 phần:
  • MỞ ĐẦU: Nêu ngắn gọn vấn đề và mục đích của nghiên cứu
  • PHƯƠNG PHÁP: Mô tả phương pháp nghiên cứu
  • KẾT QUẢ: Những kết quả chính
  • KẾT LUẬN